Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:

Pátek     20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota   21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

místem konání voleb je

ve volebním okrsku č. 1 

Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na Točně

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:

Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní

 

ve volebním okrsku č. 2 

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:

Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

 

ve volebním okrsku č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko

 

Předkládané doklady

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky

platným občanským průkazem či platným cestovním pasem České republiky

 

Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Kde požádat o voličský průkaz do zastupitelstva kraje

Občané Rudolfova mohou požádat o voličský průkaz na Městském úřadu Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov, 1.patro, v kanceláři č. 4. Tel: 775 742 982 Bc. Jitka Pöschlová

Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

  1. písemná žádost o vydání voličského průkazu opatřená ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do 13.10.2017 (Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí
  2. osobním podáním žádosti nejpozději do 18.10.2017 do 16:00 hodin

 

Může o vydání voličského průkazu požádat jiná osoba?

- může, pokud se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu a svým dokladem totožnosti

Jaké doklady volič musí předložit k žádosti o vydání voličského průkazu?

- při osobním podání - platný doklad totožnosti

- osoba s plnou mocí voliče žádajícího o vydání voličského průkazu předloží plnou moc s ověřeným podpisem voliče a svůj doklad totožnosti. Ověření podpisu je pro účely volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

  • ZDE
  • na Městském úřadu Rudolfov v kanceláři podatelny, případně v kanceláři č. 4 vedoucí HSO.

Předání voličského průkazu?

Městský úřad Rudolfov voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle

!!! V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho odcizení nelze vydat nový voličský průkaz !!!

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zažádat můžete

-          telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to i ve dnech voleb, případně na telefonních číslech okrskové volební komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na našich webových stránkách

-          písemně Městský úřad Rudolfov, Hornická 11/1, Rudolfov

-          elektronicky na email: hso@rudolfov.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na zapisovatele okrskových volebních komisí města Rudolfova

BUDE DOPLNĚNO VE DNECH VOLEB

volební okrsek č. 1 

Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na Točně

Blanka Posekaná - 775 742 981

 

volební okrsek č. 2 

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pavlína Šteklová - 777 661 774

 

volební okrsek č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Zuzana Vyžrálková Vegešová - 777 340 119