město Rudolfov
Rudolfov

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

Způsob hlasování
 

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

 

Volby se uskuteční ve dnech

  • Pátek:    08. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • Sobota: 09. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 

  • Volební místnost - Obřadní síň městského úřadu, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Sportovní, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní

 

Ve volebním okrsku č. 2

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

 

Ve volebním okrsku č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko

 

Upozornění

  • občané, kteří mají údaj o trvalém pobytu na ohlašovně (dříve Hornická 11/1, nyní od 01.01.2019 Ke Strážnici 760/1) budou hlasovat ve volebním okrsku č. 2.

 

Předkládané doklady

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.


Kde požádat o voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů je možné podat osobně na na Městském úřadu Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, 1.patro, kancelář č. 4. Tel: 775 742 982 Bc. Jitka Pöschlová, případně na podatelně MěÚ Rudolfov.


Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobním doručením nejpozději 06. října 2021 do 16:00 hodin,
  • písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 01. října 2021 do 16:00 poštou nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

 

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

 

Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 775 742 982, situaci bychom obratem vyřešili.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.Zažádat můžete
  • telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová
  • ve dnech voleb můžete žádat  na telefonních číslech okrskové volební komise, která budou zveřejněna na našich webových stránkách
  • písemně Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
  • elektronicky na email: hso@rudolfov.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na okrskové volební komise Města Rudolfov

Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na Točně - Blanka Posekaná, tel.: 775 742 981

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí - Petra Klímová, tel.: 777 611 180

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum) - Zuzana Vyžrálková Vegešová, tel.: 777 340 119

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
1
30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 131
TÝDEN: 1150
CELKEM: 823377

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na