město Rudolfov
Rudolfov

Volby


Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se řídí zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech

  • Pátek: 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • Sobota: 25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 

  • Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na Točně
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní

 

Ve volebním okrsku č. 2

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

 

Ve volebním okrsku č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko

Upozornění

  • občané, kteří mají údaj o trvalém pobytu na ohlašovně (dříve Hornická 11/1, nyní od 01.01.2019 Ke Strážnici 760/1) budou hlasovat ve volebním okrsku č. 2.

 

Předkládané doklady

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

 

Voličské průkazy

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Případně voliči, který je státním občanem České republiky, vydá voličský průkaz zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu má volič bydliště a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.
 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.


Kde požádat o voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu je možné podat osobně na na Městském úřadu Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, 1.patro, kancelář č. 4. Tel: 775 742 982 Bc. Jitka Pöschlová


Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobním doručením nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin,
  • písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu

Nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

 

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

 

Předání voličského průkazu?

Městský úřad v Rudolfově předá voličský průkaz nejdříve 09. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřený podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na uvedenou adresu.

!!! V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho odcizení nelze vydat nový voličský průkaz !!!

 

Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 775 742 982, situaci bychom obratem vyřešili.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.Zažádat můžete
  • telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to i ve dnech voleb, případně na telefonních číslech okrskové volební komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na našich webových stránkách
  • písemně Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
  • elektronicky na email: hso@rudolfov.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na okrskové volební komise Města Rudolfov

Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na Točně - Blanka Posekaná, tel.: 775 742 981

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí - Pavlína Šteklová, tel.: 777 661 774

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum) - Zuzana Vyžrálková Vegešová, tel.: 777 340 119

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 132
TÝDEN: 1183
CELKEM: 701145

Mobilní aplikace V OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce

google-play-download App store
Mobilní aplikace V Obraze