město Rudolfov
Rudolfov

Volby

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Kdo je oprávněným voličem

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

 

Volby se uskuteční ve dnech

  • Pátek:    23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • Sobota: 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 

  • Volební místnost - Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Sportovní, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní

 

Ve volebním okrsku č. 2

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

 

Ve volebním okrsku č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko

 

Upozornění

  • občané, kteří mají údaj o trvalém pobytu na ohlašovně (dříve Hornická 11/1, nyní od 01.01.2019 Ke Strážnici 760/1) budou hlasovat ve volebním okrsku č. 2.

 

Voličské průkazy

V rámci voleb do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

 

Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 775 742 982, situaci bychom obratem vyřešili.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.Zažádat můžete
  • telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová
  • ve dnech voleb můžete žádat  na telefonních číslech okrskové volební komise, která budou zveřejněna na našich webových stránkách
  • písemně Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
  • elektronicky na email: hso@rudolfov.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na okrskové volební komise Města Rudolfov

(platné pouze ve dnech voleb)

Volební místnost - Obřadní síň městského úřadu, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov - Blanka Posekaná, tel.: 775 742 981

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí - Petra Klímová, tel.: 777 611 180

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum) - Pavlína Šteklová, tel.: 777 661 774

 

Informace k podávání kandidátních listin

Podání kandidátních listin (volby do zastupitelstev obcí):

místo : Městský úřad Rudolfov pouze pro Město Rudolfov.

lhůta :  nejpozději    19. července 2022  do 16,00 hod.

Kdo podává:  volební strany

typ  strany:     registrované politické strany a politická hnutí

                   koalice politických stran a politických hnutí

                   sdružení nezávislých kandidátů – připojí petici

                   sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

                   nezávislí kandidáti  - připojí petici

Náležitosti kandidátní listiny:  

název zastupitelstva obce a datum konání voleb

název volební strany a o jaký typ volební strany se jedná (s uvedením názvu politických stran)

pořadí kandidáta pomocí arabského čísla

jména a příjmení kandidátů, věk ke druhému dni voleb (!! ne datum narození)povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členynebo že jsou „bez politické příslušnosti

jméno a příjmení zmocněnce a jeho náhradníka, adresa jejich pobytu není-li volební stranou nezávislý kandidát

název politické strany (hnutí), která kandidáta navrhla – jde-li o koalici označení politické strany (hnutí), která kandidáta navrhla nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta – jde-li o sdružení politických stran (hnutí) a nezávislých kandidátů

podpis zmocněnce, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta

podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena

Počet kandidátů na kandidátní listině:    15

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

Obec

Minimální počet podpisů pro

nezávislého kandidáta

sdružení nezávislých kandidátů

Rudolfov

102

178

 

Přílohy:

Prohlášení každého kandidáta (vlastnoručně podepsané), že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti, případně tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede své jméno, datum narození a místo (celou adresu), kde je přihlášen k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1,

Petice podepsaná voliči podporujícími kandidaturu volební strany připojí ke kandidátní listině volební strana, pokud ji tvoří nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů.

Náležitosti petice:      

v záhlaví a na každé další straně: název volební strany, název zastupitelstva obce a rok konání voleb

u každého voliče: jméno, příjmení, datum narození, místo (adresa), kde je volič přihlášen k trvalému pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4  odst. 1, a podpis voliče

Podpisy kandidátů se nezapočítávají! Počet podpisů na peticích bude zveřejněn nejpozději 85 dnů před konáním voleb (viz. § 68 odst. 4 zákona o obcích)

Zmocněnec:

Určují si jej volební strany kromě nezávislého kandidáta.

Nemůže jím být kandidát, osoba mladší 18 let nebo s omezenou svéprávností k právním úkonům.

Prostřednictvím zmocněnce podává volební strana kandidátní listinu a činí další úkony ve volebních věcech jménem volební strany.

 

VZORY

kandidátní listina - politická strana (18.35 kB)

kandidátní listina - politické hnutí (15.24 kB)

kandidátní listina - koalice politických stran (15.8 kB)

kandidátní listina - koalice politické strany a politického hnutí (15.97 kB)

kandidátní listina - koalice politických hnutí (18.76 kB)

kandidátní listina - nezávislý kandidát (17.24 kB)

kandidátní listina - sdružení nezávislých kandidátů (18.62 kB)

kandidátní listina - sdružení politických stran a nezávislých kandidátů (18.67 kB)

kandidátní listina - sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů (18.7 kB)

kandidátní listina - sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů (18.79 kB)

prohlášení kandidáta (17.2 kB)

petice (15.15 kB)

 

Způsoby úpravy volebního lístku

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na