Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volba prezidenta ČR

 

 1. Volba prezidenta republiky  se uskuteční ve dnech:

Pátek                   12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota                 13. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

případné  druhé kolo volby pak v 

Pátek                  26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota                 27. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

 1. místem konání voleb je

  ve volebním okrsku č. 1 

Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na točně

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:

Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní

 

ve volebním okrsku č. 2 

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:

Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

 

ve volebním okrsku č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko

 

 1. Předkládané doklady

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky
 • diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
 • cestovním průkazem

 

 1. Hlasovací lístky

  Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola volby budou hlasovací lístky pro druhé kolo k dispozici ve volebních místnostech.

 

Voličské průkazy

Voličem pro volbu prezidenta republiky je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. V případě konání druhého kola volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad dle trvalého pobytu voliče, na jeho žádost, voličský průkaz.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním okrsku v zahraničí.

Kde požádat o voličský průkaz pro volbu prezidenta republiky

Občané Rudolfova mohou požádat o voličský průkaz na Městském úřadu Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov, 1.patro, v kanceláři č. 4. Tel: 775 742 982 Bc. Jitka Pöschlová

Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

1. písemná žádost o vydání voličského průkazu opatřená ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobo podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky

nejpozději do       I. kolo volby do 05.01.2018

                              II.kolo volby do 19.01.2018

(Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí)

2. osobně

nejpozději do        I. kolo volby do 10.01.2018 do 16:00 hodin

                               II.kolo volby do 24.01.2018 do 16:00 hodin

Jaké doklady volič musí předložit k žádosti o vydání voličského průkazu?

- při osobním podání - platný doklad totožnosti

- osoba s plnou mocí voliče žádajícího o vydání voličského průkazu předloží plnou moc s ověřeným podpisem voliče a svůj doklad totožnosti. Ověření podpisu je pro účely volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

 • ZDE
 • na Městském úřadu Rudolfov v kanceláři podatelny, případně v kanceláři č. 4 vedoucí HSO.

 

Předání voličského průkazu?

Městský úřad Rudolfov voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Prvním dnem, kdy může obecní úřad předat nebo zaslat voličský průkaz je čtvrtek 28.12.2017.

!!! V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho odcizení nelze vydat nový voličský průkaz !!!

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zažádat můžete

-          telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to i ve dnech voleb, případně na telefonních číslech okrskové volební komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na našich webových stránkách

-          písemně Městský úřad Rudolfov, Hornická 11/1, Rudolfov

-          elektronicky na email: hso@rudolfov.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na zapisovatele okrskových volebních komisí města Rudolfova

BUDE DOPLNĚNO VE DNECH VOLEB

volební okrsek č. 1 

Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na Točně

telefonní číslo: 775 742 981

 

volební okrsek č. 2 

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

telefonní číslo: 777 661 774

 

volební okrsek č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

telefonní číslo: 777 340 119